Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU GIELDAKOLEJOWA.PL 

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE 
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z serwisu internetowego Gieldakolejowa.pl („Serwis”).
  2. Celem działalności Serwisu jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji, poprzez umożliwienie im zamieszczania ogłoszeń („Ogłoszenia”) w Serwisie, wzajemnego komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.  
  3. Właścicielem („Właściciel”) Serwisu Gieldakolejowa.pl jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, z siedzibą w Bydgoszczy 85-065 przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00000 25768, REGON: 092 454 672, NIP: 967 10 47 950.
  4. Serwis skierowany jest do przedstawicieli branży klejowej oraz w sferach związanych z jej przedmiotem działalności dla branż: transportowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, informatycznej, logistycznej i budowlanej.
  5. Korzystanie ze serwisu odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) i jest dobrowolne. 
  6. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami, które Użytkownik winien ponosić na rzecz Właściciela.
  7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  8. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do całej sfery działalności Serwisu. 

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA  
  1. Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
  2. Użytkownikami Platformy mogą być również oso by niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.
  3. Użytkownicy, którzy zamieszczają Ogłoszenia lub są zainteresowani zakupem rzeczy lub skorzystania z usług będących przedmiotem Ogłoszeń, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
  4. Właściciel nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
  5. Regulamin zakazuje Użytkownikom umieszczanie lub rozsyłania za pośrednictwem Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam).
  6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu Gieldakolejowa.pl.
  7. Właściciel może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Właściciel poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika.
  8. Zakończenie korzystania z Serwisu przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:
   1. Usunięcia wszystkich Ogłoszeń przez Użytkownika.
   2. Usunięcia Ogłoszeń przez Właściciela, w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
   3. Zakończenia działalności Serwisu Gieldakolejowa.pl.
   4. W sytuacji czasowego wstrzymania pracy Serwisu.

 

 1. REJESTRACJA W SERWISIE
  1. Rejestracja oraz używanie konta, które uzyskuje Użytkownik w wyniku rejestracji, są bezpłatne.
  2. Niedozwolone jest rejestrowanie kont na dane osób fikcyjnych.
  3. Rejestracja w serwisie możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego pod adresem  https://gieldakolejowa.pl/user/register. 
  4. Rejestracja oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
  5. Użytkownik posiadający aktywne konto zyskuje dostęp do wszystkich funkcji Serwisu. 

 

 1. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ I ICH TREŚĆ
  1. Prezentowane na stronach Serwisu Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Dodanie ogłoszenia realizowane jest na dwa sposoby: poprzez zarejestrowane konto lub poprzez skorzystanie z funkcji „Dodaj ogłoszenie bez rejestracji”. W obu przypadkach Użytkownik musi wypełnić formularz dodawania ogłoszenia. 
  3. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednego Ogłoszenia dotyczącego pojedynczego przedmiotu, zestawu przedmiotów, usługi, oferty pracy. Właściciel umożliwia możliwość odświeżenia – ponowne zamieszczenie Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu, zestawu przedmiotów, usługi, oferty pracy po siedmiu dniach od publikacji pierwszego ogłoszenia. Kolejna publikacja może mieć miejsce po każdorazowym upływie siedmiu dni. Opisana zasada dotyczy publikacji w całym serwisie, przez co publikacja w różnych kategoriach nie zwalnia od koniczności odczekania siedmiu dni do ponownej publikacji.
  4. Zamieszczanie ponownych ogłoszeń (nawet usuniętych) mające na celu ominięcie okresów pomiędzy kolejnymi odświeżeniami w rozumieniu definicji określonej w poniższym pkt. 4 ust. 3 stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i może być podstawą do usunięcia ogłoszeń Użytkownika.
  5. Użytkownik zobowiązany jest podczas publikacji do stosowania się do określonych kategorii: Poszukuję, Oferuję, Informuję. Niestosowania się do tych kategorii stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i może być podstawą do usunięcia ogłoszeń użytkownika. Interpretacja prawidłowości przyporządkowania Ogłoszenia do odpowiedniej kategorii leży po stronie Właściciela i nie przysługuje od niej odwołanie. 
  6. Użytkownik jest zobowiązany do rzetelnego opisu przedmiotu ogłoszenia. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. W szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności, marki czy ilości danego asortymentu. 
  7. W treści ogłoszenia zabronione jest używania słów powszechnie uznawanych za obraźliwe i sformułowań godzących w dobre imię osób trzecich. 
  8. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać w Serwisie:
      1. Ogłoszeń, które zawierałyby treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Użytkownika byłoby nielegalne.
      2. Ogłoszeń, które są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ogłoszeń.
      3. Ogłoszeń fikcyjnych (nieprawdziwych).
      4. Ogłoszeń, których treść dotyczy towarów jakich obrót jest prawnie zakazany na terenie RP oraz Internecie. 
  9. Właściciel ma prawo zatrzymać publikację ogłoszenia, którego zawartość nie dotyczy przedmiotu działalności serwisu (art. 1 ust. 4). Interpretacja zasadności treści danego ogłoszenia w stosunku do przedmiotu działalności serwisu leży po stronie Właściciela i nie przysługuje od niej odwołanie. 
  10. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu zaraz po jego dezaktualizacji lub dokonanej transakcji sprzedaży.
  11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.
  12. Właściciel zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ogłoszeń i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
  13. Wszystkie ogłoszenia publikowane w Serwisie mają charakter bezterminowy, a ich usunięcie może nastąpić jedynie poprzez anulowanie publikacji przez Użytkownika lub w wyniku złamania Regulaminu i zakończenia publikacji przez Właściciela. 

 

 1. DOKNYWANIE TRANSAKCJI 
  1. Właściciel Serwisu Gieldakolejowa.pl rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami, zakładające bezpośredni kontakt sprzedającego lub usługodawcy z kupującym.
  2. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
  3. Właściciel w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami i nie jest stroną w ewentualnych sporach. 

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI 
  1. Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, z siedzibą w Bydgoszczy 85-065 przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 17, tel. +48 52 324 93 80, e-mail: sekretariat@izbakolei.pl 
  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  3. Właściciel będący administratorem danych przetwarza dane udostępnione w trakcje rejestracji konta w celach związanych działalnością i funkcjonowaniem Serwisu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Właściciel ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
  2. Właściciel zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od siebie.